Голосование
Уважаемые родители, мероприятия каких направлений вы готовы посещать вместе с детьми?
Всего 38 человек

Синагога в Индуре

Дата: 8 января 2019 в 12:17
Автор: Сях Д. Н.

BY Сінагога ў Індуры. Будынак іўдзейскай святыні быў створаны ў 1883-1885 гг. Сінагога – “дом сходу” – гэта не проста месца для малітваў. Яе значэнне для іўдзеяў значна большае. Гэта і месца для сходаў, для абмеркавання важнейшых пытанняў у жыцці яўрэйскай абшчыны. Вядома, што Індура была месцам пасяджэння старшыняў літоўскіх кагалаў – Літоўскага Ваада – пад час правядзеня кірмашу ў 1720 г. Старэйшыны кагалаў (яўрэйскіх абшчын) вызначалі памеры падаткаў на іўдзеяў. У другой палове XVIII ст. Індура з’яўлялася цэнтрам хасідзізму ў ВКЛ, рэлігійнай плыні, звязанай з дасканалым вывучэннем іўдзейскіх запаведзяў, традыцый і яўрэйскіх законаў. Сюды з’язджаліся хасіды з усёй Літвы з мэтай сустрэчы з цадзікам (праведнікам і духоўным лідарам) Хайкелем Амдурскім, які жыў тут у 1770-1780 гг. У 1766 годзе ў Індуры налічвалася 505 яўрэяў, у 1847 г. – 1220, у 1897 г. – 2194 яўрэя. Амаль усе індурскія яўрэі былі знішчаны фашыстамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сінагога  размясцілася на Сінагагальнай плошчы мястэчка. Узводзілі яе ў адпаведнасці з усімі патрабаваннямі – на самым высокім месцы пасялення, фасад арыентаваны на Іерусалім, вялікая колькасць вокнаў, каб кожны, хто моліцца, мог бачыць неба. Сінагога пабудавана ў стылі класіцызму з мінімальным прымяненнем дэкаратыўных элементаў. Будынак узведзены са светлай цэглы. Яна мела багатае ўнутранае ўбранства. Сінагога перастала дзейнічаць напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і не дзейнічае да гэтага часу. Яна з’яўляецца адной з шасці яўрэйскіх культавых пабудоў на Беларусі, якія разбураюцца.

RUS Синагога в Индуре. Здание иудейского храма было создано в 1883-1885 гг. Синагога - "дом собрания" - это не просто место для молитв. Ее значение для иудеев гораздо большее. Это и место для собраний, для обсуждения важнейших вопросов в жизни еврейской общины. Известно, что Индура была местом заседания председателей литовских кагалов - Литовского Ваада - во время проведения ярмарки в 1720 г. Старейшины кагалов (еврейских общин) определяли размеры налогов на иудеев. Во второй половине XVIII в. Индура являлась центром хасидизма в ВКЛ, религиозного течения, связанного с совершенным изучением иудейских заповедей, традиций и еврейских законов. Сюда съезжались хасиды со всей Литвы с целью встречи с цадиком (праведником и духовным лидером) Хайкелем Амдурским, который жил здесь в 1770-1780 гг. В 1766 году в Индуре насчитывалось 505 евреев, в 1847 г. - 1220, в 1897 г. - 2194 еврея. Почти все индурские евреи были уничтожены фашистами в годы Великой Отечественной войны. Синагога расположилась на Синагогальной площади местечка. Возводили ее в соответствии со всеми требованиями - на самом высоком месте населённого пункта, фасад ориентирован на Иерусалим, большое количество окон, чтобы каждый, кто молится, мог видеть небо. Синагога построена в стиле классицизма с минимальным применением декоративных элементов. Здание построено из светлого кирпича. Она имела богатое внутреннее убранство.  Синагога перестала действовать накануне Великой Отечественной войны и не действует до сих пор. Она является одной из шести еврейских культовых построек в Беларуси, которые разрушаются.


ENG Synagogue in Indura. The building of the Jewish temple was built in 1883-1885. Synagogue - "house of assembly" - is not just a place of worship. Its importance to the Jews much more. This is a meeting place to discuss important issues in the life of the Jewish community. It is known that Indore has been seat of the chairman of the Lithuanian kagalom - Lithuanian Vaad - during the fair in 1720, Elders kagalom (Jewish communities) determines the size of the tax on the Jews. In the second half of the XVIII century. Indura was the center of Hasidism ON, religious movements, related with the perfect study of the Jewish commandments and traditions of Jewish law. Chassidim gathered here from all over Lithuania to meet with the tzaddik (righteous and spiritual leader) Haykel Amdurski, who lived here in 1770-1780. In 1766, in Indore, there were 505 Jews in 1847 - 1220 1897 - 2194 Jews. Almost all Indura Jews were killed by the Nazis during World War II. The synagogue is located on the square of the town synagogue. We erected it in accordance with all requirements - the highest habitat, the facade is focused on Jerusalem, a large number of windows, so that everyone who prays, he could see the sky. The synagogue was built in the classical style with a minimal use of decorative elements. The building is constructed of light bricks. She had a rich interior decoration. . The synagogue ceased to operate on the eve of World War II and is still in effect. She is one of six Jewish religious buildings in Belarus, which are destroyed.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.