Голосование
Уважаемые родители, мероприятия каких направлений вы готовы посещать вместе с детьми?
Всего 38 человек

Храм святого благоверного Александра Невского д.Индура

Дата: 12 июня 2020 в 11:49, Обновлено 12 июня 2020 в 12:02

Царква Аляксандра Неўскага ў Індуры .

BY   У 1881 г. у вёсцы Індура ў рэтраспектыўна-рускім стылі была пабудавана мураваная праваслаўная царква Аляксандра Неўскага. Плошчу пад царкву ў цэнтры вёскі ахвяраваў мясцовы памешчык Іван Казлоўскі. Першы праект храма не быў прыняты . Другі праект распрацаваў губернскі архітэктар Калянкевіч  3 сакавіка 1879г. Захоўваючы чатырохчастковую кампазіцыю будынка са званіцай, трапезнай, асноўным аб'ёмам і пяціграннай апсідай, архітэктар  стварыў арыгінальны пірамідальны сілуэт храма. Ён ў 1880г. стварыў для царквы  і праект іканастаса. Асаблівасцю царквы з'яўляецца змешчанае на апсідзе вялікае мастацкае пано на евангельскі сюжэт. Царква з’яўляецца помнікам 3 катэгорыі каштоўнасці і ўнесена ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей.

RUS  В 1881 году в селе Индура в ретроспективном русском стиле была построена кирпичная православная церковь Александра Невского. Площадь для церкви в центре села была пожертвована местным помещиком Иваном Козловским. Первый проект храма не был принят. Второй проект был разработан провинциальным архитектором Коленкевичем 3 марта 1879 года. Сохранив композицию из четырех частей здания с колокольней, трапезной, основным объёмом  и пятиугольной апсидой, архитектор создал оригинальный пирамидальный силуэт храма. Он в 1880 году создал для церкви и проект иконостаса. Особенностью церкви является большое художественное панно на апсиде на евангельский сюжет.  Церковь является памятником 3-й категории ценностей и включена в Государственный список историко-культурных ценностей.

ENG  In 1881, a brick Orthodox church of Alexander Nevsky was built in the village of Indura in a retrospective Russian style. The square for the church in the center of the village was donated by the local landowner Ivan Kozlovsky. The first project of the temple was not accepted. The second project was developed by the provincial architect Kolenkevich March 3, 1879. Having saved a composition of four parts of the building with a bell tower, refectory, the main volume and a pentagonal apse, the architect created the original pyramidal silhouette of the temple. In 1880, he created the iconostasis project for the church. A feature of the church is a large art panel on the apse of the gospel story. The church is a monument of the 3rd category of values ​​and is included in the State list of historical and cultural values.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.